På denne side kan du finde Landsbyrådets kommissorium, dvs. samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd


KOMMISSORIUM FOR KERTEMINDE LANDSBYRÅD.

Kerteminde Landsbyråd

 • består af repræsentanter fra følgende landsbyer/landdistrikter i Kerteminde Kommune:
  Birkende, Dalby, Dræby, Kølstrup, Marslev/Holev, Drigstrup, Mesinge, Revninge, Rynkeby, Rønninge, St. Viby og Stubberup.
 • består af 1 repræsentant fra hvert af ovenstående områder (lokaludvalg). Repræsentanterne udpeges for mindst 1 år ad gangen og navne på repræsentanter meddeles på det ordinære møde i 2. kvartal.
 • mødes mindst hvert kvartal (mindst 4 årlige møder). På mødet i 2. kvartal i ulige år vælges formand og lige år næstformand. Hvert år vælges endvidere sekretær og kasserer. Valg sker efter almindelige flertalsregler.
 • refererer i henhold til Styrelsesvedtægten for Kerteminde Kommune til Erhvervs- og Vækstudvalget og mødes efter nærmere aftale med repræsentanter Kerteminde Byråd/kommune. Såvel Kerteminde Landsbyråd som Kerteminde Byråd kan tage initiativ til sådanne møder. Kerteminde Byråd inviterer mindst 2 gange i en byrådsperiode Kerteminde Landsbyråd til særlige arrangementer med henblik på at debattere landsbyernes forhold og komme med input til kommunens landsbypolitik.
 • modtager hvert år et tilskud på mindst 10.000 kr. fra Kerteminde Kommune.
 • udarbejder senest ultimo 1. kvartal hvert år en kortfattet rapport til Kerteminde Kommune, hvori det forudgående års aktiviteter og initiativer beskrives.

Det overordnede formål for Kerteminde Landsbyråd er at medvirke til at bevare og udvikle bo-, leve- og arbejdsforholdene for nuværende og kommende beboere i landsbyer/landdistrikter i Kerteminde Kommune.

For at kunne varetage denne opgave, er Kerteminde Landsbyråd

 • inspirationskilde og samarbejdspartner for Kerteminde Kommune i landsbyspørgsmål og medvirkende til at identificere styrker, trusler, muligheder og udfordringer for de enkelte landsbyer.
 • partner i udformning af en konkret landsbypolitik for Kerteminde Kommune samt i fastsættelse og implementering af særlige indsatsområder.
 •  dialogparter i politiske anliggender angående landdistrikterne/landsbyernes forhold. Relevante lokaludvalg involveres i videst muligt omfang i anliggender, der vedrører de enkeltes landsbyer.
 • fælles talerør for landsbyerne i Kerteminde Kommune og koordinerer samarbejdet mellem landsbyerne.
 • forum for udveksling af idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold generelt.

 

Godkendt af Kerteminde Landsbyråd og Erhvervs- og Vækstudvalget, marts 2014.