Kan Kerteminde lære af Sønderborg?

I Sønderborg Kommune forenes landsbybeboere, politikere og embedsmænd i en samlet struktur, der under navnet ”Sønderborg-Modellen” skal sikre landsbyernes stemme i landdistriktspolitikken uagtet politiske strømninger.

Læs mere om, hvad de gør i Sønderborg Kommune

Kerteminde Kommune inviterer alle interesserede til et dialogmøde onsdag den 16. august i borgerforeningens hus i Birkende.
Formålet med mødet er at informere om mulighederne for at etablere et lokalt samarbejde mellem en eller flere lokale grupper og Kerteminde Kommune for at renovere eller nyetablere en eller flere legepladser i den sydlige del af kommunen.

----------------------------------------------

Hvordan udvikler vi aktive og kreative legemiljøer i den sydlige del af Kerteminde kommune med fokus på området ved Rønninge, Birkende, Marslev.          

          Borger-kulturhuset ,Hans Tausensgade 29 i Birkende  kl. 17.00 - 18.30

Kommunen vil gerne have gode legemiljøer, hvor alle aldersgrupper oplever glæden, samværet, de gode oplevelser og den læring der følger med, når man forsvinder ind i legens univers.

I dag er fordelingen og indretningen af offentlige legepladser meget forskellige, og ikke altid tidssvarende - så hvordan får vi skabt de gode og attraktive steder som er tiltrækkende for brugerne i alle aldersgrupper.

Med dette som udgangspunkt vil Kommunen i samarbejde med Landsbyrådet,  gerne invitere til dialog og samskabelse omkring hvordan vi kan udvikle et attraktiv legemiljø.

 ·         Velkomst - formand for Miljø og Teknikudvalget Jesper Hempler

·         ”Levende landsbyer” – repræsentant for Kerteminde Landsbyråd Erling Knudsen

·         Fakta og legepladskrav - legeinspektør Allan Linde Larsen

·         Oplæg til dialoggruppernes drøftelser – Jesper Hempler

·         Opsamling

·         Den videre proces

Har du lyst at vide mere er du velkommen til at kontakte:

Finn Udsen, tlf: 6515 1001, mail: fud@kerteminde.dk

 

Alle er velkomne - så kom og vær med 

Onsdag den 10. maj kl. 19.00 startede dette års gåture rundt i og omkring kommunens landsbyer med lokale som engagerende guider.
Du kan her på Landsbyrådets hjemmeside læse mere om de kommende ture. 
Se menupunktet: På-tur-med-de-lokale 2017

Landdistriktspuljen åbner nu for ansøgninger til projekter inden for temaerne ”Den moderne landsby”, ”Branding af lokale potentialer” og ”Projekter på de små øer.” I alt kan der søges om 10 mio. kr., der skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Regeringen ønsker at styrke vækst og udvikling i hele Danmark, og med Landdistriktspuljen giver vi lokalsamfund i hele landet mulighed for at løfte deres gode ideer. Med temaet ”Den moderne landsby - lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer” vil forsøgsprojekterne i denne omgang kunne spille ind til ministeriets arbejde, når der ses på landsbyernes fremtid og på at styrke deres levedygtighed.”  

Temaet om landsbyer følger op på den planlovsaftale, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016. I aftalen hedder det bl.a., at der er enighed om at sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige. Det fremgår også af aftalen, at der nedsættes et udvalg, som kan komme med bud herpå. Af de samlede 10 mio. kr. afsættes der ca. 5,5 mio. kr. til forsøgsprojekter under temaet om landsbyer.

Der afsættes samtidig ca. 2 mio. kr. til forsknings- og informationsprojekter inden for temaet ”Branding med udgangspunkt i stedspecifikke kvaliteter – organisering og effekt”. Formålet er at få belyst, hvad der skal til, for at lokale initiativer som fx udvikling af turistdestinationer eller markedsføring af nye produkter lykkes med at opbygge eller knytte an til et brand baseret på de særlige lokale potentialer og kvaliteter.

Der er ikke fastlagt et tema for projekter på de små øer, men det overordnede formål med projekterne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Hertil afsættes ca. 2,5 mio. kr.

Både foreninger, private, virksomheder, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner og regioner kan opnå støtte fra puljen.

Fristen for at sende ansøgning om støtte ved Landdistriktspuljes 1. runde i 2017 er 10. april 2017 kl. 12.

For mere information se hjemmesiden www.livogland.dk

Landsbypuljen er igen åben for ansøgninger.
Næste frist for at indsende ansøgninger er 1. marts 2017.

Formålet med puljen.

Formålet med puljen er at styrke lokalråd/udvalgs position i landsbyerne m.h.p. at igangsætte nye lokalforankrede initiativer, som kan være med til at understøtte landsbypolitikkens vision om ”levende landsbyer”.
Det er ligeledes et formål at støttede initiativer kan motivere og inspirere andre landsbyer i kommunen til eventuelt at tage lignende initiativer.

 Hvem kan søge midler fra puljen?

Kun lokalråd/udvalg, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd, kan ansøge om at få del i midlerne fra Landsbypuljen. Andre lokale foreninger eller grupper af borgere må fremsende evt. ansøgning gennem eget lokalråd/udvalg, som efterfølgende skal fremsende en kommenteret fælles ansøgning til Kerteminde Landsbyråd.

 Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om tilskud eller underskudsdækning til lokale fællesskabsfremmende initiativer og/eller begivenheder.

Initiativet/begivenheden skal være med til at skabe opmærksomhed på den pågældende landsby og være med til at markedsføre fællesskabet/fællesskaberne i landsbyen og sætte fokus på ”Den levende landsby”.
En ansøger kan ikke modtage tilskud fra ”Landsbypuljen” til samme initiativ/begivenhed mere end én gang.

Ansøgning sendes til Kerteminde Landsbyråd v/Steen Hjorth - hjorthsteen@gmail.com
�"y���

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.