Kommissorium for ”Landsbypuljen” (vedtaget 27. marts 2023)

Kerteminde Kommune afsætter årligt min. 150.000 kr. til en ”Landsbypulje” jf. politikken for landsbyerne i Kerteminde Kommune.

Puljen administreres af Kerteminde Landsbyråd. Såfremt det ønskes, kan der en gang årligt sendes en samlet rapport til Kerteminde Kommune, hvoraf det fremgår, hvordan puljen er blevet anvendt. Evt. uforbrugte midler overføres til det efterfølgende år.

Af den samlede pulje udbetales forlods årligt kr. 4.000 kr. til de 12 lokalråd/beboerforeninger, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd. Medlemmerne kan frit disponere over disse midler, dog skal lokale udgifter til modtagelse nye borgere dækkes af dette beløb.

Formålet med puljen.

Formålet med puljen er at styrke lokalråd/beboerforeningers position i landsbyerne m.h.p. at igangsætte nye lokalforankrede initiativer, som kan være med til at understøtte landsbypolitikkens vision om ”levende landsbyer”.

Hvem kan søge midler fra puljen?

Kun Lokalråd/beboerforeninger, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd, kan søge om tilskud fra Landsbypuljen. Ønsker foreninger og/eller borgere i kommunens landsbyer og landområder om at få del i midlerne fra Landsbypuljen, kan ansøgning herom indsendes via det lokale lokalråd/beboerforening, som skal videresende ansøgningen med en bemærkning om, hvorvidt ansøgningen anbefales eller ikke anbefales.

 Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om tilskud til initiativer og/eller begivenheder, som Kerteminde Landsbyråd vurderer er med til at fremme fællesskaber/fællesskabet i det pågældende område og medvirker til at skabe opmærksomhed samt markedsføre den ”levende landsby”.

Midler fra puljen kan også anvendes til fælles indkøb af udstyr, rekvisitter m.m., som kan stilles til rådighed for alle medlemmer af Kerteminde Landsbyråd i forbindelse med lokale initiativer/begivenheder.

En ansøger kan normalt ikke modtage tilskud fra ”Landsbypuljen” til samme initiativ/begivenhed mere end én gang.

 Krav til ansøger/ansøgning.

Enhver ansøgning skal indeholde:

  • Beskrivelse af initiativet/begivenheden.
  • Budget og tidsplan.
  • Beskrivelse af hvordan initiativet/begivenheden forventes at ville fremme fællesskabet i landsbyen og hvordan ansøger vil bruge initiativet/begivenheden til at skabe opmærksomhed og markedsføre landsbyen.
  • Ansøger skal efter afsluttet initiativ/begivenhed indsende et regnskab og en beskrivelse af de erfaringer, som ansøger har høstet i forbindelse til initiativet/begivenheden. Evt. uforbrugt tilskud skal tilbagebetales til Kerteminde Landsbyråd.
  • Tildelte midler fra Landsbypuljen skal anvendes senest 2 år efter, at beløbet er bevilliget.

 Hvornår kan der ansøges?

Ansøgninger sendes til Kerteminde Landsbyråds Forretningsudvalg, som løbende behandler ansøgninger. Svar kan forventes senest 1 måned efter indsendelse.

 Hvordan behandles ansøgninger?

Ansøgninger behandles af Kerteminde Landsbyråds Forretningsudvalg. Medlemmer, som er involveret i en ansøgning, kan deltage i behandlingen af denne, men er inhabil i den endelige beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilskud eller underskudsdækning til den konkrete ansøgning. I tilfælde af afstemning afgøres spørgsmålet om tilskud/underskuds-dækning ved simpelt flertal blandt Forretningsudvalgets medlemmer.