Kommissorium for ”Landsbypuljen”.

 Erhvervs- og Vækstudvalget afsætter årligt min. 150.000 kr. til en ”Landsbypulje” jf. politikken for landsbyerne i Kerteminde Kommune.

Puljen administreres af Kerteminde Landsbyråd, som én gang årligt indsender en samlet rapport til Erhvervs- og Vækstudvalget, hvoraf det fremgår, hvordan puljen er blevet anvendt.

Af den samlede pulje udbetales forlods årligt kr. 4.000 kr. til de 12 lokalråd/udvalg, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd. De enkelte lokalråd/udvalg kan frit disponere over disse midler, dog skal lokale udgifter til modtagelse nye borgere dækkes af dette beløb.

Formålet med puljen.

Formålet med puljen er at styrke lokalråd/udvalgs position i landsbyerne m.h.p. at igangsætte nye lokalforankrede initiativer, som kan være med til at understøtte landsbypolitikkens vision om ”levende landsbyer”.
Det er ligeledes et formål at støttede initiativer kan motivere og inspirere andre landsbyer i kommunen til eventuelt at tage lignende initiativer.

Hvem kan søge midler fra puljen?

Kun lokalråd/udvalg, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd, kan ansøge om at få del i midlerne fra Landsbypuljen. Andre lokale foreninger eller grupper af borgere må fremsende evt. ansøgning gennem eget lokalråd/udvalg, som efterfølgende skal fremsende en kommenteret fælles ansøgning til Kerteminde Landsbyråd.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om tilskud eller underskudsdækning til lokale fællesskabsfremmende initiativer og/eller begivenheder.

Initiativet/begivenheden skal være med til at skabe opmærksomhed på den pågældende landsby og være med til at markedsføre fællesskabet/fællesskaberne i landsbyen og sætte fokus på ”Den levende landsby”.
En ansøger kan ikke modtage tilskud fra ”Landsbypuljen” til samme initiativ/begivenhed mere end én gang.

Krav til ansøger/ansøgning.

Enhver ansøgning skal indeholde:

  • beskrivelse af initiativet/begivenheden
  • budget og tidsplan
  • beskrivelse af hvordan initiativet/begivenheden forventes at ville fremme fællesskabet/fællesskaber i landsbyen
  • beskrivelse af hvordan ansøger vil bruge initiativet/begivenheden til at "brande" landsbyen.
Ansøger skal efter afsluttet initiativ/begivenhed indsende et regnskab og en beskrivelse af de erfaringer, som ansøger har høstet i forbindelse med initiativet/begivenheden.


Hvornår kan der ansøges?

Ansøgninger behandles 4 gange årligt i forbindelse med møder i Kerteminde Landsbyråd. Ansøgningerne skal være formanden for Landsbyrådet i hænde senest 1. marts, 1. maj, 1. august og 1. november. Ansøger kan forvente svar umiddelbart efter Landsbyrådets møde.