Gi’ din landsby en

”LANDSBY MAKE OVER”

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

 Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

 Formål:

Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab, bæredygtighed og godt håndværk.

 Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

 Hvad og hvordan?

Inden 15. maj skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvordan projektet kunne udvikles, hvis man havde flere penge til rådighed.

 Ud af de mange ansøgninger, udvælger det nedsatte dommerpanel fem landsbyer, der får lov at gå videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 22. maj.  

 Primo juni (uge 23)  (hverdagsaften) mødes de fem udvalgte landsbyer og beskriver beskriver projekt og fortæller hinanden og dommerpanelet om deres planer. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Den præstation, som dommerpanelet skønner på bedste måde fortæller om landsbyens planer, vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

 Ultimo august tager dommerpanelet rundt og beser projekterne (datoen bekendtgøres i forbindelse med præsentationsarrangementet i uge 23.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske og bæredygtige projekt, anvendt det bedste håndværk og bedst udnyttet det lokale fællesskab, vinder.

1. præmien er 20.000 kr., 2. præmien er 10.000 kr. og 3. præmien er 5.000 kr., der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Vinderen vil blive kåret i forbindelse med en festlig sammenkomst samme aften, som projekterne beses. Alle 5 deltagende landsbyer inviteres til dette arrangement.

 Projekt ”Landsby Make Over” er inspireret af et tilsvarende projekt i Odsherred Kommune. På https://landsbymakeover.wordpress.com/ kan man læse mere om, hvad der er sket i Odsherred Kommune.

 Det er nu 4. gang, at Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune afholder Landsby Make Over. I 2019 vandt Salby, i 2020 Midskov og i 2021 Kølstrup

 Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab – få samlet alle din naboer m.fl. og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

 OBS - Landsby Make Over 2022 gennemføres kun, hvis der indsendes mere end 8 ansøgninger om at deltage i årets arrangement.

 Med venlig hilsen

Kerteminde Landsbyråd

•     Igen landsbyråd i Marslev
Efter en pause uden lokalråd, er der nu igen etableret lokalråd for Marslev og Omegn.

•     Nye vedtægter for landsbysamarbejdet
Landsbyrådet har vedtaget nye vedtægter, som beskriver arbejdet i lokalråd og i Kerteminde Landsbyråd. Sidste nye er, at ansvaret for landsbyudvikling – og for samarbejdet med Kerteminde Landsbyråd – nu er placeret hos Økonomiudvalget og vores kontaktperson til det Kerteminde Kommune, er kommunaldirektøren.

•     Landsbypolitik 2019-22 – 22-handlinger
Forslag til de sidste handlinger jf. den nuværende landsbypolitik, er under politisk behandling. Se nærmere beskrivelse herunder.

•     Arbejdet med ny landsbypolitik
Økonomiudvalget har nikket til de 4 spor, som Kerteminde Landsbyråd har foreslået, at den nye landsbypolitik for 2023-2026 skal bygges over – og er i færd med at udpege politikere til den arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til den nye politik.

•     BLUP-projekt i Viby/Måle
Sogneforeningen og borgere i Viby/Måle har deltaget i et projekt mhp. at udarbejde forslag til en Bæredygtig Lokal UdviklingsProces. Processen afsluttes i løbet af foråret.

•     Landsbypuljen 2021/22

Se hvad der er ydet støtte til i 2021 herunder.

•     Ny flexboligaftale
Kerteminde Kommune har vedtaget ny proces mhp. at tildele flexboligtilladelser. Se de nye retningslinjer herunder.

 Landsbyrådets forslag til landsbypolitikkens handlinger 2022:

Spor: Bosætning (Behandles i PT-udvalget 5/4)
Fokusområde: Lokalplaner, hvor udfordringen er, at de nuværende lokalplaner ikke er up-to-date og ikke fleksible nok. Overordnet opfordres landsbyerne til selv at gennemgå eksisterende lokalplaner og herefter indsende forslag om ønskede ændringer af disse. Efterfølgende er det PT-udvalgets opgave at behandle indkomne forslag til ændring af lokalplaner – og igangsætte arbejdet med at revidere min. 1 lokalplan.

Bemærkninger: Der har de seneste år været en proces, hvor eksisterende lokalplaner er blevet gennemgået ved hjælp af administrativt personale fra Plan-afdelingen – men grundet Corona stoppede processen.
Kerteminde Landsbyråd vil derfor nu (forår 2022) bede landsbyer, som har forslag til ændringer af eksisterende lokalplaner, om at indsende disse ønsker til kommunen inden sommerferien, således at PT-udvalget kan forholde sig til ønskerne i efteråret 2022

Spor: Bosætning (Behandles i PT-udvalget 5/4)
Fokusområde: Byggegrunde og bosætning, hvor udfordringen er at der bygges for få boliger i landsbyerne og hvor landsbypolitikken overordnet bl.a. forslår, at der skal arbejdes med lokale udviklingsplaner for at gøre det attraktivt at bosætte sig i landsbyerne. Konkret går handlingen på, at man i 2022 fortsætter det igangværende BLUP (Bæredygtig Lokal Udviklings Proces), som Viby-Måle har deltaget i det seneste årstid og afslutter i løbet af dette forår. Ifølge handlingsplanen skal der igangsættes ét nyt forløb i 2022 (initiativet forventes også at blive en del af den kommende landsbypolitik). PT-udvalget bedes forholde sig til, hvorvidt aktiviteten fremover skal være placeret hos PT – eller om den hører hjemme hos det nye Klima- og Bæredygtighedsudvalg.
Arbejdet med BLUP sker gennem initiativer i den medvirkende landsby. Kommunen bør afsættes ressourcer, så en kommunal medarbejder kan være kontaktperson, såfremt landsbyer har brug for kommunale oplysninger i forbindelse med processen.

Spor: Infrastruktur (Behandles i PT-udvalget 5/4)
Fokusområde: Forhold til ”bløde” trafikanter, hvor udfordringen er at der mangler cyklestier – og at der er farlig og tung trafik på små veje. Overordnet ønsket der etableret flere 2-1-veje i landsbyerne/landområder – og konkret ønskes der 2-1-veje gennem kommunens landsbyer, hvor dette er muligt. Konkret ønskes det, at udvalget forholder sig til dette ønske – og etablerer denne vejtype, når det er muligt.

Spor: Bosætning (aftalt møde med formanden for BUU-udvalget 9/4)
Fokusområde: Børneinstitutioner i landområderne, hvor usikkerheden omkring børnepasning og skolegang giver anledning til dårlige vilkår for bosæning. Landsbyrådet ønsker, at der igangsættes lokale projekter mellem landsbyskolerne og lokalområderne mhp. bevaring, udvikling og markedsføring af lokalsamfundene.

Spor: Bosætning (indsendt som høringssvar til ny Kommuneplan )
Fokusområde: Byggegrunde og bosætning, hvor udfordringen er, at der bygges for få (også alternative) boliger i landsbyerne.
Landsbyrådet ønsker, at der udpeges områder på Hindsholm og ved Kølstrup til ”alternative boliger” og at dette medtages i Kommuneplanen.

Spor: Fællesskaber og foreninger (Landsbyrådet er selv ansvarlige for at tage initiativ)
Fokusområde: Små og store fællesskaber, hvor udfordringen er, at flere foreninger og fællesskaber ikke er synlige og kendte af beboerne i landsbyer og landområder.
Landsbyrådet ønsker at afholde lokale foreningsdage for foreninger i Kerteminde.

Spor: Fællesskaber og foreninger (Landsbyrådet er selv ansvarlige for at tage initiativ)
Fokusområde: Grobund for nye fællesskaber. Landsbyrådet har afholdt landsbykonference i marts 2022 med fokus på ny landsbypolitik.

 Spor: Fællesskaber og foreninger (Landsbyrådet er selv ansvarlige for at tage initiativ)
Fokusområde: Borgernes involvering i fællesskaberne. Landsbyrådet inviterer til landsby make over i 2022.

 Fordeling af midler fra Landsbypuljen 2021/22:

 •     Januar 2021:

o   Ekstra beløb til bålhytte i Martofte (12.000,-) Stubberup Sogns Beboerforening

o   Tilskud til blomster, varmeblæsere og springvand (5.000 kr.) Viby Sogneforening

•     Maj 2021:

o   Tilskud til afvikling af BLUP (10.000 kr.). Viby Sogneforening

o   Indkøb af transportabel scene (55.448 kr.). Grejbanken

•     Oktober 2021

o   Tilskud til opslagstavle (6.000 kr.) Revninge Sogneforening

o   Genetablering af springvand i Hersnap (7.000). Dalby Lokalråd

•     Marts 2022

o   Klatrepyramide (62.500 kr.). Kølstrup Sogneforening

 

 Nye retningslinjer til behandling af ansøgninger om flexboligtilladelse
(vedtaget af Plan- og Teknikudvalget den 1. februar 2022):

1.     Der gives ikke flexboligtilladelse til ejendomme i byzone.

2.     Der gives kun flexboligtilladelse til ejendomme, som har været til salg i mindst 1 år.

3.     Der gives ikke flexboligtilladelse til ejendomme omfattet af en lokalplan med mindre en tilladelse er i overensstemmelse med lokalplanen.

4.     Der gives flexboligtilladelse til ejendomme beliggende i det åbne land, hvis en konkret vurdering viser, at andre hensyn ikke tilsidesættes.

5.     En flexboligtilladelse kan kun meddeles under forudsætning af, at ansøgningen er begrundet.

6.     Landsby- og lokalrådet skal høres i sager om ansøgning om flexboligtilladelse med frist for at indsende bemærkninger på mindst 2 uger.

7.     Hvis landsby- og/eller lokalrådet er imod, at der meddeles flexboligtilladelse, skal sagen fremlægges til politisk behandling i rette udvalg.

Hvis du på grund af Corona-restriktionerne ikke fik samlet gode folk fra din landsby for at formulere jeres projekt til årets Landsby Make Over, KAN I STADIG NÅ AT VÆRE MED.

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune har besluttet at forlænge fristen for at indsende forslag til 1. juli.

Så få samlet nogle folk og kom igang med at drømme om, hvordan I kan forskønne jeres landsby - og send jeres tanker og projektskitse til Kerteminde Landsbyråd - kertemindelandsbyraad1@gmail.com.

I Kerteminde Kommune har byrådet sat bæredygtighed og klima højt på dagsorden, og har derfor besluttet at nedsætte et bæredygtighedsråd – et forum, der kan bringe ideer og initiativer med fokus på bæredygtig udvikling i spil både politisk, erhvervsmæssigt og i lokalsamfundet, og som kan rådgive kommunen.
Hvis du brænder for den grønne omstilling og synes det lyder spændende at være med til at sætte retning for bæredygtigheds- og klimadagsordenen i Kerteminde Kommune, så søger kommunen lige nu kandidater til rådet. Vi hører gerne fra dig så snart som muligt, og senest mandag den 7. juni kl. 12.00. Du kan læse mere om bæredygtighedsrådet og kommissoriet på kommunens hjemmeside via dette link: https://kerteminde.dk/borgerinddragelse-2
.
I samme link findes også en elektronisk formular, som du skal bruge, hvis du gerne vil stille op som kandidat.
Har du spørgsmål eller ønsker uddybning i forhold til bæredygtighedsrådet er du velkommen til at kontakte Johannes Thuesen via mail joth@kerteminde.dk eller telefon 2921 2972.