Invitation til Landsby Make Over 2024

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

Formål:

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, som involverer lokale borgere - og hvor der lægges vægt på at skabe noget blivende til gavn for det lokale fællesskab – og igen i 2024 sættes der særligt fokus på anvendelse, bevarelse, beskyttelse og udvikling af den lokale natur.

Inden 15. maj skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. 

Se hele invitationen her
Beskrivelse Landsby Make Over 2024.pdf

Invitation til Landsbyfællesskabskonference 20/4 2024

Kerteminde Landsbyråd har hermed fornøjelsen at invitere bestyrelsesmedlemmer i lokalråd/beboerforeninger til den årlige landsbyfællesskabskonference lørdag den 20. april kl. 10 til 15 i Holmens Hus, Martofte.

Konferencens formål er at samle bestyrelserne fra Landsbyrådets medlemmer for at informere om – og vigtigst – at komme med input til fremtidige handlinger til kommunens landsbypolitik 2023-2026.
Desuden er Landsbyfællesskabskonferencen en årlig mulighed for at udveksle erfaringer og for i et støtte forum at udvikle landsbyernes muligheder for at fremme de lokale fællesskaber.

Det er gratis at deltage – og navne på deltagere skal sendes til kertemindelandsbyraad1@gmail.com senest 10. april.

Se programmet for konferencen her.

Invitation.pdf

Landsbyfællesskabskonference 7/10 2023

Kerteminde Landsbyråd inviterer til årets landsbykonference lørdag den 7/10 kl. 10 - 15 i Holmens Hus, Martofte.Deltagere er repræsentanter fra kommunens lokalråd/beboerforeninger , som inviteres til en snak om den aktuelle landsbypolitik, til at udveksle erfaringer og til en spændende workshop om "Ledelse af frivillige og udvikling af stærke fællesskaber".

Se hele programmet og invitationen ved at trykke på knappen "Download" herunder.Kerteminde Landsbyråd, Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning inviterer til to temaaftener, der sætter fokus på bæredygtig udvikling i landsbyer og landområderne i Kerteminde Kommune:
  • Kan jeg forvente at få fjernvarme?
  • Hvordan kan energirenovering gavne både klima og økonomi?
  • Har du et medansvar for at bevare og udvikle naturen?
Temaaftenerne har afsæt i den nye Landsbypolitik fra januar 2023 og Kerteminde Kommunes klimahandleplan fra oktober 2022.

Energirenovering af bygninger sænker energiomkostningerne og kan forbedre boligerne generelt, men giver samtidig bedresamspil med fremtidens energisystemer, der i stigende grad vil blive baseret på vedvarende energi. Kom og hør Energistyrelsens rådgivningstjeneste Sparenergi omkring mulighederne, cases m.v.

Kerteminde Forsyning arbejder på udvidelse af fjernvarmeområderne, og har fået lavet en screening af hvilke områder og landsbyer, der fremstår gunstige i forhold til fremtidig fjernvarme. Kerteminde Forsyning vil fortælle om resultaterne af screeningen, tidsperspektiver og den fremadrettede proces.

Natur og Bæredygtig lokal udvikling, som tager udgangspunkt i den nye landsbypolitiks forventninger og muligheder for landsbyernes involvering i anvendelse og beskyttelse af naturen i og omkring landsbyerne – og mulighed for at involvere landsbyerne i bæredygtige lokale udviklingsprocesser v/Kerteminde Landsbyråd.

TID OG STED

De to temaaftener har samme program, og du kan frit vælge hvilke lokaliteter og tidspunkter der passer bedst:
  • Temaaften 1: Tirsdag d. 9. maj fra kl. 19.00 hos Drigstrup Sognegård, Drigstrup Bygade 46, 5300 Kerteminde
  • Temaaften 2: Mandag d. 15. maj fra kl. 19.00 hos Nymarksskolens aula, Nymarken 47, 5300 Kerteminde

PROGRAM

19.00: Velkomst, introduktion og baggrund for temaaftenen
v. Steen Hjorth, formand for landsbyrådet og Johannes Thuesen, programleder klima, Kerteminde Kommune

19.05: Energirenovering – perspektiver, cases og tilskudsmuligheder
v. Energistyrelsens rådgivningstjeneste Sparenergi

19.35: Status og forventninger til fremtidig fjernvarme fra Kerteminde Forsyning
v. Michael Høj-Larsen, direktør for Kerteminde Forsyning

20.05: Indledende introduktion til alternative varmeløsninger
v. Johannes Thuesen, programleder klima, Kerteminde Kommune

20.15: Pause
20.30: De levende landsbyers mulighed for lokalt at anvende og beskytte naturen i og omkring landsbyerne – og for at aktiverelandsbyfællesskabet i en spændende lokal udviklingsproces
v. Steen Hjorth, formand for Kerteminde Landsbyråd

Der skal ikke foretages tilmelding til møderne – og alle er velkomne, men den primære målgruppe er beboere i kommunens landsbyer og landområder.

Beretning vedr. arbejdet i Kerteminde Landsbyråd i perioden 1/4 2022 til 31/3 2023.
Aflagt for Kerteminde Landsbyråd 21/3 2023.03.22

Møder i Kerteminde Landsbyråd:

Møde i KLR – 30. marts 2022 i Birkende

Hovedtemaer: Udarbejde forslag til fokusområder til vedtagne spor for ny landsbypolitik samt udpege KLR’s repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. ny landsbypolitik.

 

Møde i KLR – 31. oktober 2022 i Drigstrup

Hovedtema: udarbejde forslag til handlinger 2023 til ny landsbypolitik

 

Møder i Forretningsudvalget:

I perioden 6 digitale møder i Forretningsudvalget med bl.a. følgende temaer til behandling:

•     Landsby Make Over (udpegning af projekter og dommerpanel)

•     Workshop 6/10 på Rådhuset (planlægning og afvikling)

•     Høringssvar til ”Ny praksis for landzoneadministration”

•     Landsbypulje (ansøgning fra Stubberup Sogns Beboerforening – 25.000 kr. udskiftning af AV-udstyr)

•     Debat om høringssvar vedr. reviderede retningslinjer for flexboligtilladelser

•     Planlægning af møde i KLR 31/10 22 og 21/3 2023

•     Beslutte dato for næste Landsbyfællesskabskonference (7/10 2023)

 

Andre møder/arrangementer:

•     Landsbyfællesskabskonference 26/2 i Holmens Hus
(Igangsætning af arb. med ny landsbypolitik)

•     Div. møder med politiske udvalg, administration (om landsbypolitik) og skoleledelser

•     Workshop 6/10

•     Flere møder i arbejdsgruppe ”Ny landsbypolitik” 2023-2026

 

Donationer fra Landsbypuljen i 2022

·         Stubberup Sogns Beboerforening:
Nyt lydanlæg .... i Holmens Hus: 25.000 kr.

·         Viby Sogneforening:
Vækstrør til etablering af nye popler: 1.828,13 kr.

·         Kølstrup Sogns Beboerforening:
Tilskud til klatrepyramide: 62.500 kr.

Gi’ din landsby en

”LANDSBY MAKE OVER”

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

 Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

 Formål:

Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab, bæredygtighed og godt håndværk.

 Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

 Hvad og hvordan?

Inden 15. maj skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvordan projektet kunne udvikles, hvis man havde flere penge til rådighed.

 Ud af de mange ansøgninger, udvælger det nedsatte dommerpanel fem landsbyer, der får lov at gå videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 22. maj.  

 Primo juni (uge 23)  (hverdagsaften) mødes de fem udvalgte landsbyer og beskriver beskriver projekt og fortæller hinanden og dommerpanelet om deres planer. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Den præstation, som dommerpanelet skønner på bedste måde fortæller om landsbyens planer, vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

 Ultimo august tager dommerpanelet rundt og beser projekterne (datoen bekendtgøres i forbindelse med præsentationsarrangementet i uge 23.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske og bæredygtige projekt, anvendt det bedste håndværk og bedst udnyttet det lokale fællesskab, vinder.

1. præmien er 20.000 kr., 2. præmien er 10.000 kr. og 3. præmien er 5.000 kr., der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Vinderen vil blive kåret i forbindelse med en festlig sammenkomst samme aften, som projekterne beses. Alle 5 deltagende landsbyer inviteres til dette arrangement.

 Projekt ”Landsby Make Over” er inspireret af et tilsvarende projekt i Odsherred Kommune. På https://landsbymakeover.wordpress.com/ kan man læse mere om, hvad der er sket i Odsherred Kommune.

 Det er nu 4. gang, at Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune afholder Landsby Make Over. I 2019 vandt Salby, i 2020 Midskov og i 2021 Kølstrup

 Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab – få samlet alle din naboer m.fl. og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

 OBS - Landsby Make Over 2022 gennemføres kun, hvis der indsendes mere end 8 ansøgninger om at deltage i årets arrangement.

 Med venlig hilsen

Kerteminde Landsbyråd