Privatlivspolitik for Kerteminde Landsbyråd

Pr. marts 2021

 

Kerteminde Landsbyråds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kerteminde Landsbyråd er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: 1) Steen Hjorth -  2) Niels Vilhelm Nielsen

Adresse: 1) Midskovvej 260, 5370 Mesinge - 2) Revninge Bygade 18, 5300 Kerteminde

CVR: 32427103

Telefonnr.: 1) 21 43 07 26 - 2) 40 36 91 62

Mail: kertemindelandsbyraad1@gmail.dk

Website: www.kertemindelandsbyraad.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsforeningers oplysninger:

- Almindelige personoplysninger (kontaktperson(er)):

·         Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontooplysninger

 

2) Oplysninger om bestyrelsen:

- Almindelige personoplysninger:

·         Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontooplysninger

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Lovlige grunde til behandling er særligt:

·         Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) i forhold til udbetaling af offentligt tilskud

·         Behandling efter lovkrav (iht. Regnskabet)


Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·         Foreningens medlemshåndtering, herunder udbetaling af evt. administrationstilskud

·         Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·         Opfyldelse af lovkrav

 

 

2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsen:

·         Foreningens medlemshåndtering, herunder refusion af evt. udlæg

·         Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·         Opfyldelse af lovkrav

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,

vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·         Udøvelse af aktivitet m.v.

·         Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd

·         Opfyldelse af medlemspligter

·         Afholdelse af møder samt andre aktiviteter

·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·         Brug af portrætfotos (af bestyrelsesmedlemmer) til hjemmeside

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun medlemsforeningernes eller bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger, såfremt dette giver mening i relation til Landsbyrådets og medlemsforeningernes formål og virke.

Medlemsforeningers og bestyrelsesmedlemmers kontaktoplysninger oplyses på foreningens hjemmeside.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

·         Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

·         Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

·         Retten til indsigt i egne personoplysninger

·         Retten til berigtigelse

·         Retten til sletning

·         Retten til begrænsning af behandling

·         Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

·         Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.